Generali

KLAUZULA INFORMACYJNA – GENERALI DFE
Informacja o przetwarzaniu Pani / Pana danych osobowych
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedziba przy ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 8579, k apitał zakładowy 78.000.000 PLN, w pełni opłacony, NIP: 521-29-71-343
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(dalej „RODO”) informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Generali
Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej „Generali DFE”) z siedzibą
przy ul. Postępu 15 B (02-676 Warszawa), reprezentowany
i zarządzany przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne
S.A.
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się
Pani / Pan skontaktować w sprawach ochrony Pani / Pana danych
osobowych; pod adresem e-mail: iod@generali.pl; pod numerem
telefonu 913 913 913; lub pisemnie na adres naszej siedziby
wskazany w punkcie I powyżej.
III. Grupa Generali
Grupę Generali tworzą: Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń
S.A., Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Finance
Sp. z o.o., Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.,
Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny, zarządzany przez
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., z siedzibami
przy ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa.
IV. Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Pani / Pana dane osobowe:
1. w celu zawarcia i wykonania umowy członkostwa w Generali
DFE na podstawie art. 88a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych1 (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku
z art. 3-10 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty
rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym2 (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3. w celu wypełnienia prawnego obowiązku przechowywania
i archiwizacji dokumentów i innych nośników informacji
funduszu wynikającego z art. 51 ustawy o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych1 (podstawa z art.
6 ust. 1 lit. c RODO);
4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu, gdy zawarliśmy umowę członkostwa
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją
naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości
naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów
z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę członkostwa
w Generali DFE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6. w celu oferowania Pani / Panu produktów i usług Generali
DFE (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem
Pani / Pana potrzeb, czyli profilowania (podstawa z art. 6 ust.
1 lit. f oraz art. 22 ust. 2 lit. a RODO).
V. Prawo do sprzeciwu
1. W każdej chwili przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych na
podstawie punktów IV. 5 – 6 opisanych powyżej. Przestaniemy
przetwarzać Pani / Pana dane w tych celach, chyba że
w stosunku do Pani / Pana danych istnieją dla nas ważne
prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec
Pani / Pana interesów, praw i wolności lub Pani / Pana dane
będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń.
2. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować
się z nami dzwoniąc na infolinię o numerze 913 913 913;
wysyłając nam e-mail na adres: iod@generali.pl lub pisemnie
na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.
VI. Okres przechowywania danych
1. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez
okres członkostwa w Generali DFE, a po zakończeniu tego
członkostwa zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia
rejestru członków funduszu emerytalnego, szczegółowego
zakresu informacji, które powinny być zawarte w rejestrze,
oraz zasad sporządzania i przechowywania kopii danych
zawartych w rejestrze na wypadek jego utraty przez okres
50 lat.
VII. Odbiorcy danych
1. Pani / Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym
podwykonawcom, którzy przetwarzają te dane na nasze
zlecenie (m.in. podmiotowi prowadzącemu rejestr członków,
dostawcom usług informatycznych czy prawniczych), przy
czym podmioty te przetwarzają Pani / Pana dane osobowe
na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie
z naszymi poleceniami.
2. Pani / Pana dane osobowe mogą zostać również ujawnione
podmiotom z Grupy Generali do celów marketingu
bezpośredniego ich własnych produktów i usług, jeżeli wyrazi
Pani / Pan uprzednią zgodę na ich ujawnienie.
3. Pani / Pana dane osobowe mogą zostać również ujawnione
organom państwowym w przypadkach określonych przepisami
prawa.
VIII. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani / Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo przenoszenia danych tj. do otrzymania od administratora
Pani / Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego, które można przesłać innemu administratorowi;
f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
IX. Informacja o wymogu podania danych
1. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia
i wykonywania umowy członkostwa w Generali DFE. Podanie
danych w zakresie określonym przepisami prawa jest
wymogiem ustawowym. Bez podania tych danych nie jest
możliwe zwarcie umowy członkostwa w Generali DFE.
1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *