Generali Życie

I. Administrator danych osobowych

My, Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., (dalej jako: Generali Życie T.U. S.A.) z siedzibą przy ul. Postępu 15B (02-676 Warszawa) jesteśmy Administratorem Pani / Pana danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej www.generali.pl; pod adresem e-mail: iod@generali.pl; pod numerem telefonu 913 913 913; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani / Pana dane:
1. w celu wykonania umowy ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
2. w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z art. 8-10d ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu1, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
3. w celu wypełnienia obowiązków związanych z raportowaniem FATCA na podstawie obowiązku z art. 4 ustawy wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA2, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
4. W celu wypełnienia obowiązków związanych z raportowaniem CRS na podstawie obowiązku z art. 33 oraz 36 ustawy 9 marca 2017r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami3, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
5. w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym4 (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
6. w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, w tym profilowania zgłoszeń szkód ubezpieczeniowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom ubezpieczeniowym oraz obrony przed nadużyciami, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
7. celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
8. w celu reasekuracji ryzyk będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zmniejszenia ryzyka ubezpieczeniowego, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
9. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Prawo do sprzeciwu

1. W każdej chwili przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych na podstawie punktów IV.6 – 9 opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani / Pana dane w tych celach, chyba że w stosunku do Pani / Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani / Pana interesów, praw i wolności lub Pani / Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, bądź inne prawo wskazane w pkt VII, należy skontaktować się z nami za pośrednictwem strony www.generali.pl, dzwoniąc na infolinię numerze 913 913 913 lub wysyłając nam e-mail na adres iod@generali.pl.

V. Okres przechowywania danych

1. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, czyli maksymalnie przez 21 lat od końca roku, w którym wygasła ta umowa, w tym 20 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia dla umów ubezpieczenia kończących się w danym roku.

VI. Odbiorcy danych

1. Pani / Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, zakładom reasekuracji. Do Pani / Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.
2. Pani / Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z którymi współpracujemy łącząc produkty i usługi. W przypadku danych przekazywanych do Stanów Zjednoczonych, odbywa się to na podstawie regulacji Privacy Shield. Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani / Pana danych osobowych. Przysługuje Pani / Panu prawo do uzyskania kopii przekazanych danych osobowych.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani / Panu:
a) prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda);
b) prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz otrzymania ich kopii;
c) prawo sprostowania (poprawiania) Pani / Pana danych;
d) prawo usunięcia Pani / Pana danych, ograniczenia przetwarzania Pani / Pana danych
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych;
f) prawo przenoszenia danych tj. do otrzymania od administratora Pani / Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które można przesłać innemu administratorowi;
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu likwidacji szkody – bez podania danych osobowych nie jest możliwe przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie obsługi wybranych rodzajów roszczeń podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, w oparciu o dane podane w zgromadzonej dokumentacji. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na decyzję o akceptacji roszczenia bądź jego odrzuceniu oraz wysokości roszczenia.

 

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów wypłacania odszkodowań i innych świadczeń należnych z tytułu umów ubezpieczenia odbywa się zgodnie z art. 4 ust. 8 pkt 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej5.