TUW

 

Administrator Danych

 

Administratorem Państwa danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych, jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie – ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: IOD@tuw.pl lub pisemnie na wskazany powyżej adres naszej siedziby.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

 

Najczęściej przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z zawartą umową ubezpieczenia – podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia umowy ubezpieczenia, a nawet już do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy ubezpieczenia, oceny ryzyka ubezpieczeniowego, jak również do późniejszego wykonywania umowy ubezpieczenia (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do:

 • kontaktowania się z Państwem w związku z realizacją umowy, w tym ewentualną likwidacją szkody,

 • wykonywania zadań związanych z Państwa członkostwem w TUW „TUW”,

 • rozpatrywania skarg i reklamacji ( co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 • podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 • w celach archiwalnych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 • w celach statystycznych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności.

Dodatkowo Państwa dane możemy przetwarzać w celach marketingowych tj. promowania naszych produktów i usług. Jeżeli robimy to bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, to podstawą prawną wykonywania takich czynności jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest prowadzenia działań marketingowych. Natomiast jeżeli w tym celu korzystamy z środków komunikacji elektronicznej (tj. e-mail, telefon), to z uwagi na inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego, dane przetwarzamy tylko na podstawie Państwa zgody (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Odbiorcy danych

 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu, w tym m.in.:

 • pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,- bankom – celem zwrotu nienależnych świadczeń,

 • inny zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji,

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, Komisja Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny itd.),

 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT),

 • podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, podatków lub usługi doradcze.

 Czas przechowywania Państwa danych

Przechowujemy Państwa dane nie dłużej niż jest to niezbędne dla celu przetwarzania – najczęściej Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu obowiązywania umowy ubezpieczenia, a także po jej zakończeniu:

 • do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, w tym przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy, a przy umowach zawartych w ramach OC – maksymalnie 20 lat (jeżeli w danym ubezpieczeniu mogą występować szkody, które wynikają ze zbrodni lub występku),
 • w celach i okresach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego – w szczególności w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umów ubezpieczenia, wystawiania faktur oraz innych dokumentów księgowych.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

W sytuacji, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pragniemy Państwa poinformować, iż Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.