Warta/HDI

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ,,WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87,
00-805 Warszawa („Warta”). Z administratorem można się kontaktować pisemnie pod podanym adresem siedziby lub w sposób podany na stronie www.warta.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wartę w celu:
1) Oceny ryzyka ubezpieczeniowego, wyliczenia składki ubezpieczeniowej oraz obsługi i wykonania umowy ubezpieczenia na podstawie przepisów o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń, tj. przez okres 20 lat od dnia następnego po zakończeniu okresu ubezpieczenia
– dla ubezpieczeń OC oraz przez okres 10 lat od dnia następnego po zakończeniu okresu ubezpieczenia – dla ubezpieczeń innych niż OC. W przypadku niezawarcia
umowy ubezpieczenia, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy, a w przypadku przedsiębiorców przez 3 lata od ostatniego dnia miesiąca,
w którym bezskutecznie upłynął termin do zapłaty składki ubezpieczeniowej.
W tym celu Warta stosuje procesy oparte na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wiążą się z oceną informacji przetwarzanych
na Pani/Pana temat przez system informatyczny (bez wpływu człowieka) i z zaszeregowaniem Pani/Pana do określonej grupy, dla której Warta ustaliła wytyczne
dotyczące zasad zawierania umów ubezpieczenia. Na podstawie automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego będzie wyliczona wysokość składki ubezpieczeniowej.
Podstawą profilowania będą dane zawarte we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia oraz dane zebrane na podstawie innych umów ubezpieczenia
zawartych przez Panią/Pana z Wartą, jak również dane dotyczące historii szkodowości pozyskane z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz z biur
informacji gospodarczej i biur informacji kredytowej, o ile została udzielona w tym zakresie zgoda. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie automatyczna
decyzja dotycząca wysokości składki lub innych warunków umowy ubezpieczenia. Ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania takiej decyzji, do wyrażenia własnego
stanowiska lub do podjęcia decyzji przez człowieka.
2) Zapobiegania i wykrywania przestępczości – na podstawie uzasadnionego interesu Warty, przez 5 lat, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą przez 10 lat od zawarcia umowy ubezpieczenia. Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przeciwdziałania przestępstwom popełnianym
na szkodę zakładu ubezpieczeń.
3) Reasekuracji ryzyka – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, przez okres 20 lat od dnia następnego po zakończeniu
okresu ubezpieczenia (dla ubezpieczeń OC) lub przez okres 10 lat od dnia następnego po zakończeniu okresu ubezpieczenia (dla ubezpieczeń innych niż OC). Prawnie
uzasadnionym interesem jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umową zawartą z Panią/Panem.
4) Windykacji i dochodzenia roszczeń oraz obrony praw Warty w postępowaniu karnym – na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Warty, do czasu upływu
terminów przedawnienia roszczeń przysługujących Warcie bądź przedawnienia karalności czynu popełnionego na szkodę Warty. Prawnie uzasadnionym interesem
jest możliwość dochodzenia roszczeń przez Wartę.
5) Marketingu własnych produktów lub usług Warty, w tym profilowania w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych
i finansowych oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, do czasu wyrażenia przez Panią/Pana
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, ale nie dłużej niż przez okres ubezpieczenia. Uzasadnionym interesem jest prowadzenie przez Wartę
marketingu bezpośredniego swoich usług. W tym celu przetwarzane będą dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe, historia polisowa i historia szkodowości.
6) Dochodzenia roszczeń regresowych przez Wartę (w przypadku wypłaty przez Wartę odszkodowania na Pani/Pana rzecz za szkodę wyrządzoną przez osobę trzecią)
– na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Pani/Panu względem osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę,
tj. najczęściej przez okres 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa – dla szkód powstałych w wyniku przestępstwa lub przez okres 3 lat od dnia, w którym Pani/Pan
dowiedział(a) się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia – dla pozostałych szkód.
7) Likwidacji szkody (o ile zostanie zgłoszona), w tym obsługi zgłoszenia, wydania decyzji ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia,
na podstawie umowy, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz przepisów kodeksu cywilnego, do momentu wydania przez Wartę decyzji
w przedmiocie wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia, w celu rozpatrywania reklamacji (o ile zostanie złożona) i raportowania do Rzecznika Finansowego
– na podstawie przepisów o rozpatrywaniu reklamacji, przez okres 90 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, a po upływie tego okresu w celach archiwizacyjnych
na wypadek zgłoszenia kolejnej szkody lub dodatkowych roszczeń, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę, przez okres
przedawnienia przysługujących Pani/Panu roszczeń, tj. najczęściej przez okres 3 lat od dnia, w którym Pani/Pan dowiedział(a) się o szkodzie i o osobie obowiązanej
do jej naprawienia.
8) Rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości, w tym w celach statystycznych,
na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przez okres obowiązywania umowy, przez okres likwidacji szkody w przypadku zgłoszenia
szkody lub innego roszczenia oraz przez czas trwania ewentualnych postępowań sądowych związanych z dochodzonym przez Panią/Pana roszczeniem.
9) Rachunkowym, na podstawie przepisów o rachunkowości, przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje
lub postępowanie związane z zawartą umową ubezpieczenia zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.
10) Oceny satysfakcji z usług Warty – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, przez okres obowiązywania umowy
ubezpieczenia. Prawnie uzasadnionym interesem jest kontrola przebiegu i podnoszenie standardów realizowanych usług na podstawie zebranych przez Wartę opinii.
11) Rozpatrywania wniosków, skarg i reklamacji innych niż związane z procesem likwidacji szkody i raportowania do Rzecznika Finansowego – na podstawie przepisów
o rozpatrywaniu reklamacji – przez 90 dni od dnia złożenia wniosku, skargi lub reklamacji, a po tym okresie w celach archiwizacyjnych, na podstawie prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę, przez 3 lata. Prawnie uzasadnionym interesem jest kontrola prawidłowości prowadzenia tych postępowań.
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa),
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych;
b) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Wartę, w tym profilowania na tej podstawie, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na
potrzeby marketingu bezpośredniego przez Wartę;
c) wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (aktualna nazwa i dane kontaktowe organu znajdują się na stronie www.warta.pl w zakładce
Kontakt).
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Realizując prawo dostępu do danych, jest Pani/Pan uprawniona(y) do uzyskania od Warty potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe; uzyskania
ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały
lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez Wartę, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,
w tym o profilowaniu.
Realizując prawo do przenoszenia danych, ma Pani/Pan prawo do uzyskania od Warty w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się
do odczytu maszynowego Pani/Pana dane osobowe, które Pani/Pan dostarczył(a) Warcie. Ponadto ma Pani/Pan prawo zażądać, aby Warta przesłała innemu
administratorowi Pani/Pana dane osobowe, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe uprawnienie dotyczy wyłącznie danych osobowych, które Warta przetwarza
na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy.
Realizując prawo do sprostowania danych, jest Pani/Pan uprawniona(y) do żądania od Warty sprostowania lub uzupełnienia dotyczących Pani/Pana danych
osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.
Realizując prawo do usunięcia danych, jest Pani/Pan uprawniona(y) do żądania od Warty usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach
wskazanych w art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których
zostały zebrane lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Realizując prawo do ograniczenia przetwarzania, jest Pani/Pan uprawniona(y) do żądania od Warty ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych
w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności gdy Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych osobowych lub wnosi sprzeciw wobec
ich przetwarzania – na okres pozwalający Warcie zweryfikować zasadność żądania.
Realizując prawo do sprzeciwu, jest Pani/Pan uprawniona(y) do wniesienia z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę, w tym profilowania. Pomimo sprzeciwu Warta jest
uprawniona w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych
wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia
w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Wartę.
Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Warty wobec decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, do wyrażania
własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji poprzez kontakt z Wartą przez jej agenta, infolinię lub wysłanie wiadomości na adres e-mail: IOD@warta.pl.
W przypadku jakichkolwiek pytań, w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy się skontaktować z inspektorem danych osobowych
lub agentem. Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną poprzez: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby Warty
podanym powyżej. Dane inspektora dostępne są na stronie internetowej: www.warta.pl w zakładce „Kontakt”. Kontakt z agentem jest możliwy osobiście lub drogą
telefoniczną.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: inne zakłady ubezpieczeń lub inne zakłady reasekuracji, Komisja Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowy
Fundusz Gwarancyjny, Centralna Ewidencja Pojazdów, biura informacji gospodarczej i biura informacji kredytowej, o ile została udzielona w tym zakresie zgoda,
Rzecznik Finansowy, organy administracji państwowej, o ile nie żądają udostępnienia w związku z toczącym się postępowaniem, a obowiązek udostępnienia
danych wynika z przepisów prawa, dostawcy usług assistance będących przedmiotem ubezpieczenia. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce lub na obszarze EOG, dostawcom usług archiwizacji
dokumentacji, likwidacji szkód, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne,
rzeczoznawcom majątkowym lub medycznym, agencjom marketingowym, czy też agentom ubezpieczeniowym obsługującym Pani/Pana umowę ubezpieczenia
– przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Warta zbiera dane od podmiotów zewnętrznych tj.: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie np. historii szkodowości, Centralna Ewidencja Pojazdów
w zakresie historii pojazdu, biura informacji gospodarczej oraz biura informacji kredytowej w zakresie oceny wiarygodności płatniczej, o ile została udzielona w tym
zakresie zgoda, inne zakłady ubezpieczeń w zakresie zgłoszonych zdarzeń, placówki medyczne w zakresie informacji o stanie zdrowia, o ile została wyrażona zgoda,
dostawcy usług assistance w zakresie przebiegu i rezultatów wykonanych usług oraz inne podmioty w zakresie niezbędnym do oceny ryzyka, wykonania umowy
lub oceny zgłoszonego roszczenia.
Podanie danych jest dobrowolne, ale w pewnym zakresie niezbędne do zawarcia umowy, jak również może wynikać z przepisów prawa – brak podania danych
w polach oznaczonych gwiazdką uniemożliwi zawarcie umowy ubezpieczenia.