Generali

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(dalej „RODO”) informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych
My, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej jako: Generali T.U. S.A.) z siedzibą
przy ul. Postępu 15B (02-676 Warszawa) jesteśmy Administratorem Twoich
danych osobowych.
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu 913 913
913; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.
III. Grupa Generali
Grupę Generali tworzą spółki: Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Finance Sp. z o.o., Generali Powszechne
Towarzystwo Emerytalne S.A., z siedzibami przy ul. Postępu 15B; 02-676 Warszawa.
W ramach Generali PTE S.A. administratorami danych osobowych są Generali
Otwarty Fundusz Emerytalny i Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny.
IV. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
W trakcie zawierania i wykonywania umowy ubezpieczenia możliwa jest wymiana
Twoich danych z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (Ubezpieczeniowy
Fundusz Gwarancyjny z siedzibą przy ul. Płockiej 9/11, 01-231 Warszawa).
Kategorie Twoich danych, które możemy wymieniać z Ubezpieczeniowym Funduszem
Gwarancyjnym to: Twoja historia ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia
OC oraz historia szkodowości.
V. Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane :
1. w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na podstawie Twojego zainteresowania
naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
2. w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, na podstawie obowiązku z art. 4 ust.
8 pkt 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej1) (podstawa
z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
3. w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z art.
8-10d ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu2),
gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c
RODO);
4. w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy
o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku
Finansowym3) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
5. w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem
przestępstwom ubezpieczeniowym, w tym profilowania zgłoszeń szkód
ubezpieczeniowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia
badania zgłoszenia, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
zapobiegania przestępstwom ubezpieczeniowym oraz obrony przed nadużyciami,
gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
6. w celach analitycznych [doboru usług do potrzeb naszych Klientów, optymalizacji
naszych produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje
zainteresowanie, itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego
w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
7. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego
interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania
faktów, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
8. w celu reasekuracji ryzyk będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego
interesu zmniejszenia ryzyka ubezpieczeniowego, gdy zawarliśmy umowę
ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
9. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu, gdy zawarliśmy
umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
10. w celu badania satysfakcji Klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego
interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia
naszych Klientów z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
11. w celu oferowania Ci przez nas zniżek w ramach programów lojalnościowych
będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art.
6 ust. 1 lit. f RODO);
12. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług podmiotów z Grupy Generali
bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich
potrzeb, czyli profilowania, za Twoją dobrowolną zgodą (podstawa z art. 6 ust.
1 lit. a) RODO);
13. Dodatkowo, w celu oceny ryzyka oraz realizacji umowy ubezpieczenia będziemy
przetwarzać dane osobowe dotyczące Twojego zdrowia na podstawie zgody(
w związku z art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
VI. Prawo do sprzeciwu
1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych na podstawie punktów V.5-13 opisanych powyżej.
Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że w stosunku do
Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są
nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli
skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
3. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, skontaktuj się z nami dzwoniąc na infolinię
o numerze 913 913 913; wysyłając nam e-mail na adres: iod@generali.pl lub
pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.
VII. Okres przechowywania danych
1. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia konkretnej umowy ubezpieczenia
będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia,
czyli maksymalnie przez 21 lat od końca roku, w którym wygasła
ochrona ubezpieczeniowa, w tym 20 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia,
dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili
i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej
daty usunięcia dla umów ubezpieczenia kończących się w danym roku.
2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy ubezpieczenia w ciągu dwóch miesięcy
od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z rozmowami
o tej umowie ubezpieczenia zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych
potrzebnych do marketingu bezpośredniego.
3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług
naszych możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich
przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
4. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego podmiotów z Grupy
Generali możemy przetwarzać do czasu, aż wycofasz zgodę względem ich
przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
VIII. Odbiorcy danych
1. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z Grupy Generali,
naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub
usługi, zakładom reasekuracji. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi
podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne,
likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.
2. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom znajdującym
się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z którymi współpracujemy
łącząc produkty i usługi. W przypadku danych przekazywanych do Stanów
Zjednoczonych, odbywa się to na podstawie regulacji Privacy Shield. Odbiorcy
z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli
odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Twoich danych osobowych. Przysługuje
Ci prawo do uzyskania kopii przekazanych danych osobowych.
IX. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest
zgoda);
b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
c) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
d) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo przenoszenia danych tj. do otrzymania od administratora Twoich danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym
się do odczytu maszynowego, które można przesłać innemu administratorowi;
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
X. Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową i dokonaniem oceny
ryzyka jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do
dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie
jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach
marketingowych jest dobrowolne.
XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W procesie analizy ryzyka ubezpieczeniowego / zawarcia umowy ubezpieczenia
podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania,
w oparciu o dane podane w przesłanej dokumentacji. Decyzje te są podejmowane
całkowicie automatycznie w oparciu o informacje o stanie zdrowia, dacie urodzenia,
wykonywanym zawodzie, zasady analizy ryzyka ubezpieczeniowego. Decyzje podejmowane
w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na dostępność produktów,
sumę ubezpieczenia, wysokość składki ubezpieczeniowej.
Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu
Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności
do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich efektów pracy, sytuacji ekonomicznej,
zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania,
lokalizacji lub przemieszczania się.
Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów przeprowadzenia
analizy ryzyka ubezpieczeniowego odbywa się zgodnie z art. 4 ust. 8 pkt 1 ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej4).
KLAUZULA INFORMACYJNA
Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
1) Ustawa